REGULAMIN

Regulamin

Strona internetowa bycjakchristiandior.bigcartel.com prowadzona jest przez KG Media sp. z o.o. zarejestrowana w Warszawie, ul. Puławska 182, 00-670 Warszawa, NIP: 5213816917.
Na stronie bycjakchristiandior.bigcartel.com prowadzona jest sprzedaż książki “Być jak Christian Dior” za pośrednictwem sieci internet.
Dane kontaktowe:
KG Media sp. z o.o. zarejestrowana w Warszawie, ul. Puławska 182, 00-670 Warszawa, e-mail: kontakt@kustragroup.com, tel: 795 100 150.
Nr konta: 94 1030 0019 0109 8503 0016 2511 Citi Handlowy.
Adres reklamacyjny:
KG Media sp. z o.o., Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, e-mail: kontakt@kustragroup.com

KG Media sp. z o.o. prowadzi sprzedaż książki za pośrednictwem sieci internet.
Na stronie internetowej bycjakchristiandior.bigcartel.com publikowane są informacje o aktualnie dostępnych produkcie. Znajdujące się na stronie informacje o produkcie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Przesłanie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem na stronie internetowej bycjakchristiandior.bigcartel.com oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

Zamówienia przyjmowane są przez KG Media sp. z o.o. za pośrednictwem strony internetowej bycjakchristiandior.bigcartel.com.

Strona internetowa bycjakchristiandior.bigcartel.com, w celu ułatwienia składania zamówień, udostępnia graficzny interfejs sklepu internetowego, w tym koszyk zawierający wykaz produktów, które w danym momencie zostały wybrane przez Klienta w celu złożenia zamówienia.

Zawartość koszyka przed wysłaniem zamówienia można sprawdzić w każdym momencie po kliknięciu na przycisk „Checkout”. “Podsumowanie zamówienie będzie widoczne w punkcie “Summary”.
W celu złożenia zamówienia, Klient wypełnia i wysyła formularz zamówienia znajdujący się na stronie bycjakchristiandior.bigcartel.com. Wypełniając formularz, Klient dokonuje wyboru zamawianych produktów, ich ilości, wybiera sposób zapłaty oraz wskazuje adres wysyłki, i dane kontaktowe.
Wysłanie formularza oznacza zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptację.
Automatycznie ze strony bycjakchristiandior.bigcartel.com Klient otrzyma potwierdzenie zamówienia i przyjęcia płatności.
E-mail potwierdzający zamówienie zostanie automatycznie wygenerowany i wysłany na adres podany w zamówieniu i stanowi oświadczenie KG Media sp. z o.o. o przyjęciu oferty Klienta. Z chwilą złożenia tego oświadczenia, między KG Media sp. z o.o. a Klientem zostaje zawarta umowa sprzedaży zamawianych produktów.
Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. KG Media sp. z o.o. akceptuje następujące formy płatności: PayPal, Visa, MasterCard, Amex, Discover. Operatorem płatności na stronie bycjakchristiandior.bigcartel.com jest PayPal.

Zmiana zamówienia lub rezygnacja z zamówienia jest możliwa do momentu wysłania produktów. W celu zmiany lub rezygnacji należy skontaktować się z KG Media sp. z o.o. pod adresem kontakt@kustragroup.com.
Ceny produktów na stronie są podane w złotych polskich (zł) i zawierają podatek VAT. Koszty przesyłki są podawane odrębnie (“Shipping”). 
KG Media sp. z o.o. pobiera opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta w wysokości 15zł. Koszt przesyłki doliczany jest do kwoty zamówienia. Istnieje również możliwość odbioru osobistego zamówionych produktów w Warszawie, pod adresem: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa.
Zamówienia realizowane są niezwłocznie, przy czym realizacja zamówienia rozpoczyna się nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
KG Media sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktów lub możliwe opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, liczonym od dnia dostarczenia produktu Klientowi (objęcia produktu w posiadanie przez Klienta).
W celu skorzystania z prawa odstąpienia, należy w wskazanym powyżej terminie złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wysłać je na adres KG Media sp. z o.o. (“Adres reklamacyjny”).
Klient ma obowiązek zwrócić dostarczone produkty KG Media sp. z o.o. (w stanie kompletnym i niezmienionym) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Produkty należy zwrócić KG Media sp. z o.o. (“Adres reklamacyjny”).

KG Media sp. z o.o. niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w transakcji.

KG Media sp. z o.o. ma obowiązek wydać produkty bez wad. W przypadku stwierdzenia wady produktu, Klientowi przysługują uprawnienia opisane w Kodeksie cywilnym, w szczególności prawo do złożenia reklamacji. Zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie cywilnym, Klient może żądać naprawy produktu, wymiany produktu na wolny od wad, obniżenia ceny produktu, albo odstąpić od umowy sprzedaży. Reklamowany przez Klienta produkt (niezgodny z umową) wraz z opisem przyczyny reklamacji, należy odesłać na adres KG Media sp. z o.o. (“Adres reklamacyjny”) z dopiskiem: „Reklamacja”. KG Media sp. z o.o. rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Regulamin obowiązuje od dnia 20/12/2018.